متن سنگین برای پروفایل

گاهی وقتا لبخند زدن از اینکه به همه توضیح بدی چه مرگته خیلی راحتتره

متن سنگین برای پروفایل

 

از آن جمــــــــــــــــله هایی ام
که انتهایش سه نقطه می خواهد
حال هر طور می خواهی
تفسیـــــرم کــــــــــــــن!

متن سنگین برای پروفایل

 

موندنی با لگد نمیره ، رفتنی با خواهش نمیمونه

متن سنگین برای پروفایل

 

هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاش میمونه یا یادش